Presentation at Shanti Sewa Ashram

Koteshwor, Kathmandu, Nepal
June 1, 2006
(4:47 min.)